داخلی صفحه کتاب آرشيو گزارش
 
نگاهی به آخرین نشریه‌های منتشر شده در حوزۀ فلسفه دین
عباس مهدوی
گزارش پیش‌رو، نگاهی دارد به آخرین شماره نشریه‌های علمی ـ پژوهشی در زمینۀ فلسفه دین. نشریه‌هایی که در این گزارش از نظر می‌گذرانیم عبارتند از: فصلنامه پژوهشنامه فلسفه دين (نامه حكمت)، دو فصلنامه جستارهای فلسفۀ دین و فصلنامه فلسفه دین.
به گزارش دین‌آنلاین، دانشگاه امام صادق (ع) آخرین شماره فصلنامه علمي ـ پژوهشي پژوهشنامه فلسفه دين (نامه حكمت) را با مشخصات تاریخی «سال سيزدهم، شماره 2 (پياپي 26)، پاييز و زمستان 1394» منتشر کرده است.
یکی از آثار منتشر شده در این شماره، مقاله حسن طوسی است. طوسی در مقاله خود با عنوان "نگاه نقادانه ويليام جي. وينرايت به نقش داروهاي شيميايي در تحقق تجربه ديني"، نوشته است:
«برخي از محققان تلاش كرده‌اند تا با انجام دادن آزمايش‌ها و بررسي‌هاي لازم، تحقق تجربه ديني و عرفاني را از طريق مصرف داروهاي شيميايي به اثبات رسانند. وينرايت، با تمايز گزاردن ميان تجربه عرفاني وحدت‌گرا و خداباور، و با توجه به پژوهش‌هاي انجام شده توسط كلارك، پنك، و هيوستون و مسترز، بر اين باور است ك