پایگاه تحلیلی خبری دین آنلاین - آخرين عناوين اندیشه http://dinonline.com/scenario/solicitude Thu, 22 Aug 2019 12:56:37 GMT استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 3.0 http://dinonline.com/skins/default/fa/normal3/ch01_newsfeed_logo.gif تهيه شده توسط پایگاه خبری دین آنلاین http://dinonline.com/ 100 70 fa نقل و نشر مطالب با ذکر نام پایگاه خبری الف آزاد است. Thu, 22 Aug 2019 12:56:37 GMT اندیشه 60 معناكاوی روایت‌های "جنگ تأویل" http://dinonline.com/doc/report/fa/5545/ در نوشته پیش‌رو هفتاد و چهارمین شماره دو فصلنامه علمی-پژوهشی علوم حدیث را پی‌ می‌گیریم. مقالات این شماره عبارتند از: سياق لغوي: مفهوم و كاركرد آن در فهم حديث، معناكاوي روايت هاي”جنگ تاويل“، پژوهشي در انتساب چند اثر جديد الإنتشار به ابو محمد حسن بن علي بن شعبه حراني، محدث شناخته شده شيعي، مفهوم شناسي تركيب هاي همسو با «هكذا نزلت» و شبهه تحريف قرآن، كاربرد واژه «آيه» در روايات شيعه با عنايت به صحيحه هشام بن سالم، معناشناسي، مختصات و مصاديق «حجب و سرادقات» در حديث شيعه، خيال مهار نايافته: تبيين مدل نظري عملكرد «امل» بر اساس منابع اسلامي. ]]> عباس مهدوی اندیشه Mon, 29 Feb 2016 19:03:20 GMT http://dinonline.com/doc/report/fa/5545/ نقش ابر ذهن در رمزگشايي از چند دستگاه الهياتي http://dinonline.com/doc/report/fa/5578/ در نوشته پیش‌رو دوازدهمین شماره دو فصلنامه علمی-پژوهشی الهیات تطبیقی را پی‌ می‌گیریم. مقالات این شماره عبارتند از: زشتي گرايي نفس در حيات انسان از منظر قرآن و مكتب تحليل رواني، بررسي مسئله شر از ديدگاه لايب نيتس و سوئين برن، تاملاتي اسلامگرايانه بر فناوري، مقايسه نظريه حقيقت دوگانه در نگاه ابن رشد، ابن رشديان و كليساي قرن سيزدهم، باور ديني، انگيزش و التزام اخلاقي، نقش ابر ذهن در رمزگشايي از چند دستگاه الهياتي، نگاهي به رديه نويسي بر مسيحيت در حوزه آذربايجان، سنخيت علي و معلولي در الهيات صدرايي و الهيات تفكيكي، تبيين اموزه فديه در مسيحيت و شفاعت در تشيع، رويكرد درون گروانه و برون گروانه پلانتينگا درباره معقوليت باور به خدا. ]]> عباس مهدوی اندیشه Wed, 24 Feb 2016 04:25:42 GMT http://dinonline.com/doc/report/fa/5578/ شناخت درماني افسردگي با تكيه بر آموزه هاي قانونمند قرآني http://dinonline.com/doc/report/fa/5579/ در نوشته پیش‌رو چهل و نهمین شماره دو فصلنامه علمی-پژوهشی علوم قرآن و حدیث را پی‌ می‌گیریم. مقالات این شماره عبارتند از: بررسي معناشناختي كاربرد اسم «فاطر» در قرآن كريم، بررسي قانون زيف در سوره هاي احزاب و غافر قرآن، نقد روايتي درباره نشانه هاي بي عقلي، نظره جديده لوصف النساء بنواقص العقول، شناخت درماني افسردگي با تكيه بر آموزه هاي قانونمند قرآني، نقد ديدگاه مسكويه درباره شاخصه انسانيت و رابطه آن با فضيلت و سعادت بر مبناي قرآن و حديث، كاركرد قرائت «ابي بن كعب» در ترجيح ميان قرائت هاي هفتگانه. ]]> اندیشه Sat, 19 Dec 2015 07:41:21 GMT http://dinonline.com/doc/report/fa/5579/ روش فلسفي ابن سينا، الگويي براي تحول در علوم انساني http://dinonline.com/doc/report/fa/5574/ در نوشته پیش رو پنجاه و دومین شماره دو فصلنامه علمی-پژوهشی حكمت سينوي (مشكوة النور) را از نظر می گذرانیم. مقالات این شماره عبارتند از: روش فلسفي ابن سينا در تفسير حروف مقطعه قرآن، تاملي دوباره در باب برهان صديقين سينوي در نجات، كاركرد «خاصه» در منطق دوبخشي: نقدي بر فهم طوسي از متن ابن سينا، بررسي تعريف مابعدالطبيعه از ديدگاه فارابي (بر اساس كتاب هاي تحصيل السعاده، فلسفه ارسطوطاليس، الحروف و فصول منتزعه)، روش فلسفي ابن سينا الگويي براي تحول در علوم انساني، خطابه به مثابه راهبرد فرهنگي در انديشه فارابي، تبيين اختلاف آراء ابن سينا در باب مسئله اتحاد عاقل و معقول. ]]> اندیشه Sat, 17 Oct 2015 14:24:12 GMT http://dinonline.com/doc/report/fa/5574/ بررسی عينی‌گرايی و نسبی‌گرايی در هرمنوتيك نصرحامد ابوزيد و تاثير آن بر بعضی برداشت‌های تفسيری وی از قرآن http://dinonline.com/doc/report/fa/5528/ در نوشته پیش رو پنجاه و چهارمین شماره فصلنامه علمی-پژوهشی اندیشه دینی را از نظر می گذرانیم. مقالات این شماره عبارتند از: تبيين و نقد چيستي فضيلت از منظر ليندا زاگزبسكی، بررسي عينی گرايی و نسبی گرايی در هرمنوتيك نصرحامد ابوزيد و تاثير آن بر بعضی برداشت های تفسيری وی از قرآن، تاثير اعتقاد به توحيد افعالی بر پذيرش عليت از ديدگاه محمد غزالی و ابن عربي، جايگاه وجودشناختي و معرفت شناختی حس مشترك در نفس شناسي فارابي، رويكردی فلسفی- كلامی به ايمان در فلسفه دكارت و ملاصدرا، تحليلی انسان شناختي از نظريه وحدت متعالی اديان، نوع رابطه انسان با خداوند از منظر مولوی، با نگاهی به روايت انواع عبادت از امام علی(ع) در نهج البلاغه. ]]> اندیشه Wed, 16 Sep 2015 07:59:55 GMT http://dinonline.com/doc/report/fa/5528/