پایگاه تحلیلی خبری دین آنلاین - آخرين عناوين علوم‌شناختی و فرهنگ http://dinonline.com/scenario/solicitude/scenario11 Thu, 22 Aug 2019 12:15:44 GMT استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 3.0 http://dinonline.com/skins/default/fa/normal3/ch01_newsfeed_logo.gif تهيه شده توسط پایگاه خبری دین آنلاین http://dinonline.com/ 100 70 fa نقل و نشر مطالب با ذکر نام پایگاه خبری الف آزاد است. Thu, 22 Aug 2019 12:15:44 GMT علوم‌شناختی و فرهنگ 60 عصب پژوهي اخلاق چيست؟ http://dinonline.com/doc/article/fa/4771/ من در اينجا مروري مختصر از جنبه‌ها يا ابعاد مشخص و رايج عصب‌پژوهی اخلاق جديد به دست داده‌ام. اينها دربردارندۀ جنبه هاي تجربي اي هستند كه بر مسائل تجربي و كاربرديِ برآمده از رويارويي بين مفاهيم اخلاقي، مانند حكم اخلاقي و رضايت آگاهانه، و نتايج تحقيقات(يافته) عصب پژوهانه، مانند عواطف و همدلي، انگشت تأكيد مي گذارد. چنين رويارويي مربوط به عصب پژوهی اخلاق از پيش فرض مي گيرد امكان اساسي ارتباط و پيوند ابعاد هنجاري و توصيفي را و بر اين اساس هنجارها و امور واقع را. بنابرين، بخش دوم از اين مرور بر برخي مسائل روش شناسانه و نظري كه اغلب مورد بي توجهي قرار گرفتند و بر اينكه چگونه امور واقع و هنجارها مي توانند به نحو لازم و ملزوم(وابسته به هم)، بدون غفلت از فرق اساسي آنها، پيوند داشته باشند، پاي مي فشارد. اين مطلب، شرح و تفصيل سازوكارهاي روش شناسانۀ نظام مند را به عنوان امري كه در عصب پژوهی اخلاق ضروري و خاص است، مي نماياند. آنگاه ممكن است زمينه اي براي بسط و گسترش عصب پژوهی اخلاق روش محور، در آينده، فراهم آيد. ]]> علوم‌شناختی و فرهنگ Sun, 08 Mar 2015 06:13:13 GMT http://dinonline.com/doc/article/fa/4771/ فرهنگ و علوم شناختی http://dinonline.com/doc/article/fa/4770/ فلسفه تحلیلی و علوم شناختی از فرهنگ غفلت کرده اند. در فلسفه تحلیلی، فرهنگ موضوع مهمی نبوده است. به جز در بحث های نسبی گرایی اخلاقی و بحث های انعطاف پذیری/شکل گیری ادراکی نمی توان ردّی از فرهنگ در سایر بحث های تحلیلی پیدا کرد. البته فرهنگ گاهی اوقات به عنوان موضوعی در فلسفه علوم اجتماعی، و البته در فلسفه قاره ای مورد بحث قرار می گرفت. فرهنگ در علوم شناختی نیز مورد بی مهری واقع شد، اما در سال های اخیر، توجه به فرهنگ در علوم شناختی بیشتر شده است. در علم شناختی، تلاش ها برای آزمایش تجربی تأثیر فرهنگ بر فرایندهای ذهنی افزیش چشمگیری یافته است. مقاله پیشرو ارزیابی می کند که علم شناختی فرهنگ به چه نحوه هایی بر بحث های فلسفی تأثیر گذاشته است. ]]> علوم‌شناختی و فرهنگ Sun, 08 Mar 2015 05:54:00 GMT http://dinonline.com/doc/article/fa/4770/ مروری بر کتاب «ژن خدا: چگونه ایمان به ژن ها پیوند داده می شود؟» اثر دین اچ. هامر http://dinonline.com/doc/report/fa/4773/ هامر معتقد هست که مسئلۀ تجربۀ خداوند نسبت به بررسی پایۀ ژنتیکی تجربۀ دینی و معنویت خنثاست. ]]> علوم‌شناختی و فرهنگ Sun, 08 Mar 2015 05:52:29 GMT http://dinonline.com/doc/report/fa/4773/ مروري بر كتاب "عصب‌پژوهي اخلاق، چالش‌هاي قرن بيست و يكم" http://dinonline.com/doc/report/fa/4772/ کتاب عصب پژوهي اخلاق، چالش هاي قرن بيست و يكم نوشتۀ نیل لوی به سال ۲۰۰۷ از طریق انتشارات دانشگاه کمبریج منتشر شد. ]]> علوم‌شناختی و فرهنگ Sun, 08 Mar 2015 05:50:55 GMT http://dinonline.com/doc/report/fa/4772/